for those who cherish their cultural heritage

óÔÉÈÉÑ: ÖÉÚÎØ × ÐÏÜÚÉÉ
Stikhia: best Russian poetry

(709) 694-9564
Everything Vysotsky

5415218727
The World of Gorodnitsky

ðÅÓÎÉ ÎÁÛÅÇÏ ×ÅËÁ
(äÌÑ ËÌÉÅÎÔÁ)


á.çÒÁÄÓËÉÊ
(äÌÑ ËÌÉÅÎÔÁ)


ïÒÉÚÁÂÁ, ÍÅÍÏÒÉÁÌ ÄÒÕÚØÑÍ
Memorial to lost friends

ïÂÏ ÍÎÅ / About me

::   ëÔÏ Ñ / Who am i
© 1995-2005


ðÏÄÄÅÒÖÉÔÅ ÍÏÉ ÐÒÏÅËÔÙ! = (971) 342-9675